21/07/2018 - 10:05 AM
Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng

Các bước sử dụng
dịch vụ công:

A. Nộp hồ sơ
Bước 1: Đăng nhập (nếu chưa đăng ký người dùng thì thực hiện đăng ký tại đây).
Bước 2: Chọn thủ tục và điền hồ sơ theo mẫu.
Bước 3: Gửi hồ sơ.
B. Theo dõi hồ sơ
Bước 1: Đăng nhập và Xem thông tin phản hồi (tiếp nhận, cấp phép, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ) từ Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu cần).

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng bằng văn bản, bằng video

Khảo sát mức độ hài lòng
Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội
thực hiện Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức
đối với dịch vụ hành chính công làm cơ sở để định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Công dân, tổ chức có thể tham gia đóng góp ý kiến tại đường dẫn này.

Chân thành cảm ơn!